• صفحه اصلی
  • مقالات

راهنمای انتخاب آسانسور برای ساختمانهای مسکونی

-در ساختمانهای با بیش از 8 طبقه بالای همکف یا با طول اصلی حرکت بیشتر از 23 متر بالای همکف ، بایدحداقل دو دستگاه آسانسور پیش بینی گردد.که یک دستگاه از آنها با حداقل ظرفیت 1000 کیلوگرم و مناسب حمل برانکارد باشد و به کلیه طبقات نیز سرویس دهد.

2- حداقل سرعت آسانسورهای مسافربر با توجه به ارتفاع ساختمان از کف پایین ترین تا کف بالاترین طبقه مطابق ابعاد و اندازهای زیر باید باشد.

تا 8 طبقه یا تا 23 متر طول مسیر حرکت

حداقل سرعت 0,63 متر بر ثانیه

از 9 تا 12 طبقه یا تا 5,36 متر طول مسیر حرکت

حداقل سرعت 1 متر بر ثانیه

از 13 تا 20 طبقه یا تا 63 متر طول مسیر حرکت

حداقل سرعت 1,6 متر بر ثانیه

از 21 تا 25 طبقه یا تا 80 متر طول مسیر حرکت

حداقل سرعت 2  متر بر ثانیه

از 26 تا 30 طبقه یا تا 95 متر طول مسیر حرکت

حداقل سرعت 2,5 متر بر ثانیه


 
تبصره 1_ موارد مندرج در بند 2 تنها راهنمای ساده ای برای تعیین حداقل سرعت مورد نیاز در طراحی و انتخاب آسانسور جهت ساختمانهای مسکونی می باشد. بدیهی است برای رسیدن به زمان انتظار مناسب، برای ساختمانهای با ارتفاع بالاتر از موارد اشاره شده فوق، ساختمانهای غیر مسکونی (تجاری ، اداری و ...) یا ساختمانهایی با کاربرد خاص، و حتی برای انتخاب دقیق جهت ساختمانهای مسکونی، باید بر مبنای استاندارد جهانی ISO 4190  ، و با توجه به سطح زیر بنا و جمعیت ساکن در ساختمان، محاسبات ترافیکی و انتخاب تعداد،ظرفیت،سرعت، و سایر مشخصات آسانسور انجام گیرد.

تبصره 2_ در صورت نا متناسب بودن طول مسیر حرکت با تعداد طبقات،مبنای محاسبه حداقل سرعت ، طول مسیر حرکت می باشد.

 

3-در ساختمانهایی که نصب آسانسور در آنها الزامی است و امکان رفت و آمد افراد معلول با صندلی چرخدار وجود دارد، حداقل یک دستگاه آسانسور باید متناسب حمل این افراد معلول با صندلی چرخدار، و با حداقل بازشو درب 80 سانتیمتر باشد. پیشنهاد می شود ظرفیت باربری آن نیز حداقل 8 نفر (600 کیلوگرم) انتخاب گردد.