• صفحه اصلی
  • مقالات

آهن کشی آسانسور چیست؟

در اصطلاح، به تعبیه و اجرای سازه در چاه آسانسور، آهنکشی آسانسور اطلاق می شود. سازه ای که در چاه آسانسور تعبیه می شود، می تواند کلیه فشارهای وارده و بار آسانسور را متحمل شود و هم چنین محلی برای برقراری اتصال ریل های آسانسور محسوب می شود. همان طور که گفته شد، سازه آسانسور، فشار دینامیکی و استاتیکی وارده از سمت آسانسور را به گونه ای تحمل می کند تا لرزش آسانسور را به حداقل میزان برساند و این امر میسر نیست مگر با آهنکشی مناسب.


شاسی کشی یا آهن کشی آسانسور چه مراحلی دارد؟

آهن کشی آسانسور در چند مرحله انجام می شود که در ادامه به آن ها می پردازیم:

  1. نقشه کشی: اولین مرحله آهنکشی آسانسور است که در آن متخصصان نصب و اجرای آسانسور تمام موانع و شرایط را می سنجند و در اصطلاح نقشه راه را ترسیم می کنند.
  2. شاقول ریزی: با استفاده از شاقول ریزی، خطاهای چاه آسانسور مشخص می شود. به این منظور، شخصی به پشت بام چاه می رود و به کمک یک ریسمان، دیواره های چاه را شاقول ریزی می نماید تا ایراد چاه آسانسور مشخص شود.
  3. خط تراز: خط تراز به خطی گفته می شود که هنگام شاسی کشی یا همان آهن کشی آسانسور باید بدان توجه شود تا شاسی کشی از بخش ورودی، با این خط به حالت موازی قرار گیرد.
  4. کلاف بندی: آهن آلات کلاف، با استفاده از اندازه هایی که از چاه آسانسور به دست می آید، برش داده می شوند. در قسمت ورودی آسانسور نباید از کلاف استفاده شود و حتماً باید کلاف ها به گونه ای اجرا شوند که تراز باشند.


آهن کشی آسانسور در ساختمان های اسکلت فلزی

در ساختمان هایی که دارای اسکلت فلزی هستند، به سادگی می توان از یکی از ستون های ساختمان در نقش یکی از ستون هایی که باید در چهار طرف سازه آسانسور قرار بگیرد، استفاده کرد. هم چنین می توان از حلقه کلاف بندی موجود در طبقات به جای کلاف بندی سازه آسانسور بهره برد. بنابراین می توان قاطعانه گفت که پل گرفتن به منظور آهن کشی آسانسور در ساختمان های با اسکلت فلزی راحت تر از ساختمان های اسکلت بتنی است. هم چنین بهتر است در هنگام آرماتوربندی ساختمان اسکلت فلزی، پلیت ها نیز نصب شوند؛ وگرنه باید بعدها آن ها را به چهارگوشه چاه آسانسور بولت کرد.


آهن کشی آسانسور در ساختمان های اسکلت بتنی

برای آهنکشی آسانسور در ساختمان هایی که دارای اسکلت بتنی هستند، باید توجه شود که در زمان بتن ریزی سقف ها، محل استقرار پلیت ها هم معین شود. بهتر است پلیت ها روی سقف و در چهارگوشه آسانسور تعبیه شوند و حالت سپری نداشته باشند. با این کار، به سازه کمک می کنید تا بارها و فشارهای وارد شده به ستون ها را بهتر تحمل کند. هم چنین در ساختمان های بتنی باید در تمام طبقات و در هر چهار گوشه آسانسور پلیت تعبیه شود تا بتوان از ساختمان به سازه آسانسور پل گرفت.


محاسبه آهن آلات مورد نیاز برای شاسی کشی آسانسور

برای محاسبه آهن آلات مورد نیاز برای آهنکشی آسانسور، اصلی ترین مورد، محاسبه ارتفاع آسانسور است. به این منظور باید اندازه ارتفاع چاهک، ارتفاع طبقات و ارتفاع فضای بالاسری یا اورهد محاسبه شوند. چاهک به حد فاصل میان کف آسانسور تا تراز اولین توقف آسانسور گفته می شود. این فاصله باید در آسانسورهای معمولی حداقل ۱۴۰ سانتی متر باشد. از سوی دیگر به فاصله تراز آخرین توقف آسانسور و سقف چاه آسانسور، فضای اورهد یا بالاسری گفته می شود و این فضا هم برای آسانسورهای معمولی که با سرعت یک متر بر ثانیه حرکت می کنند، باید ۳۹ سانتی متر باشد. ارتفاع استاندارد طبقات حدود ۳۳۰ سانتی متر است که باید کف تمام شده آن را نیز در نظر گرفت. هم چنین برای آهنکشی آسانسور به چهار عدد ستون نیاز است بنابراین باید میزان آهن مورد نیاز را ضرب در ۴ کنیم. برای محاسبه آهن مورد نیاز کلاف ها، ارتفاع ستون را  بر فواصل میان کلاف ها تقسیم کنید تا تعداد کلاف ها مشخص شود. پس از آن اندازه محیط چاه را محاسبه کنید تا اندازه هر کلاف به دست بیاید، سپس این اندازه را در تعداد کلاف ها ضرب کنید تا میزان کلی آهن مورد نیاز برای کلاف بندی محاسبه شود.